SOCIAAL DUURZAME MARKETING-Van massacommunicatie & massaconsumptie naar sociaal duurzaam communiceren

Met de expositie ‘Inner Reflection & ‘MindRestyling’ proberen wij vanaf begin 2008 een bijdrage te leveren aan de discussie over de noodzaak tot communicatie over sociale duurzaamheid in onze samenleving.

 

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod

Sociale duurzaamheid begint met het verwerven van het inzicht dat iedereen vanuit gemeenschappelijke overlevingsdoeleinden bereid is eigenbelang ondergeschikt te maken aan sociaal samenleven en de wil te veranderen en in te leveren.

Van Massa Communicatie Mix tot de Duurzame Communiatie Mix, is een veranderingsproces dat zowel de financiers, bedrijven als consumenten moet aanzetten tot een comsumptiegedrag dat de duurzame uitgangspunten en doelen van sociaal samenleven en produceren onderschrijft !

Het valt op dat zowel in wetenschapskringen als in de media men zich suf dacht met welke veelal technische middelen, de ecologische dreiging kon worden omgebogen zonder economische en financiële consequenties binnen de heersende machtsverhoudingen!

Duurzaamheid leek vooralsnog niet verder te gaan dan technische aanpassing van economische productiesystemen met milieuverbetering als doel. Milieu was echter slechts het begin én de testcase van de geglobalisseerde wereld voor duurzaam en stabiel samenleven.

Herijking van onze maatschappelijke normen en waarden en economische productiesystemen aan individueel welzijn in een verantwoord erop afgestemd “levensinterieur” van milieu, welvaartsverdeling en rechten van de mens zijn eveneens onontkoombaar: Ecologische, individuele én sociale duurzaamheid!

Emotionele en financiële belangen en tegenstellingen tussen individuen, culturen, nationaliteiten, religies en veranderende economische machtsblokken zijn typerender dan ooit evenals hoe men aankijkt tegen de onderliggende symbolen als grenzeloze moderniteit, vrijheid, consumptisme en levensbeschouwing!

De tegenstelling tussen werkelijke behoeften van individueel welzijn en de dwangmatige bevrediging door de massacommunicatie en massaconsumptie zal uiteindelijk een grotere bedreiging voor sociale stabiliteit en duurzaamheid vormen!

Verzet, agressiviteit en angst t.o.v. de gevestigde orde en machtsblokken, zijn niet alleen symptomen van de verschillende stellingnames maar ook een onderdeel van het noodzakelijke veranderingsproces van gezamenlijke strategie van aanpak.