ArtCommunication – Over ons

Onze visie is sociaal duurzaam en ons KunstIdee is moderne kunst die sociaal duurzaam communiceert!

Silent Thunder     The sky is the limit     Open Minds

       Iman Ali Khaled            Trees de Boer                Leo Wijnhoven                 Dominique Chan 

Sociaal duurzaam wordt echter nog zelden gedefineerd of herkend. Gaat dan meestal niet verder dan hoe we duurzaam omgaan met onze ecologische leefomgeving zoals natuur, milieu, klimaat of energie.  

Het schrille contrast tussen het ontbrekend bewustzijn en de vereiste gezamenlijke aanpak van ecologische duurzaamheid vindt zijn oorprong in de wereldwijde sociale onduurzaamheid door  economische  en sociaal culturele dominantie.  

Uniforme maatregelen nog ver weg.

In de verschillende benaderingen vanuit culturele verscheidenheid klinkt eerder het luide verwijt van economisch en sociaal mismanagement van het rijke westen en ontaard dit veelal in stagnerend denken en handelen of verwijten van ethisch verval en economische, culturele, religieuze conflicten.

Zeker nu het westelijk financieël economisch handelen en democratisch bestuursmodel ook de grenzen van bijna zelfdestructie heeft laten zien.

Binnen deze verschillende en afwijkende benaderingen vereist ecologische duurzaamheid een nieuw sociaal duurzame manier van met elkaar omgaan, die verder gaat dan eigen belang.

Intolerantie, discriminatie, onderdrukking, uitbuiting, uitsluiting tot recht tot zelfontplooing, winstmaximalisatie en massacommunicatie en consumeren zonder visie, hebzucht zouden als negatieve elementen van de samenleving, die niet passen in een gezamenlijke sociaal duurzaam strategie en plaats moeten maken voor een gevoel van onderlinge verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor sociale leefkwaliteit en -veiligheid.

Sociaal duurzaam  ondernemen, consumeren en leven richt zich op idealen en is een continue proces met als doel het versterken van relaties tussen mensen, waarbij niet de verschillen maar overeenkomstige veantwoordelijkheden van ieder individu of groep werken aan een nieuwe gemeenschappelijke identiteit.

Gemeenschappelijk belang gaat boven eigenbelang, winst als middel en niet als doel is een manier van denken die met veel openheid, interactie, zelforganiserend vermogen en bewustzijn van eigen handelen op omgeving, zijn weerslag moet vinden in onderwijs en opvoeding, economisch handelen en poltieke visie.

Sociale duurzaamheid is een nieuwe manier van denken en benaderen van jezelf en je omgeving

 

KunstIdee en Kunstpromotie

ArtCommunication streeft naar promotie en presentatie van actuele, hedendaagse moderne kunst als sociaal duurzame communicatie.

De sociaal duurzame communicatie kan zich richten op groeps thema’s als economie, politiek, discriminatie en culturele intolerantie danwel individuele thema’s als persoonlijke ontwikkeling binnen de eigen relaties, geloof en culturele entiteit.

Kritisch, reflecterend en geëngageerd zijn daarbij eigenschappen die zichtbaar in de vorm maar zeker ook inhoudelijk als concept de taak hebben om te confronteren, te verwonderen en te inspireren tot het nieuwe sociaal duurzaam denken.

Kunst als vrije meningsuiting in woord, beeld of geluid is van essentieel belang in het bewustwordingsproces dat vergezeld gaat van confrontatie, discussie, gesprek en nieuwe visie op de toekomst waarin zowel individue als collectief zich gesteld zien voor grote uitdagingen van transitiemodellen van communiceren, produceren en consumeren.

Expositie 

“InnerReflection and MindRestyling”-Van massacommunicatie naar duurzame communicatie

      “Silent Thunder”             “Inner Balance”            “Media Reflections”               “Open Minds”

Silent Thunder     The sky is the limit     Open Minds

      Iman Ali Khaled            Trees de Boer                Leo Wijnhoven                 Dominique Chan 

 

 

Notariele Doelstelling Stichting Art & Communication

1-Het bevorderen van duurzame communicatie en bewustwording met moderne kunst. Bijzondere aandacht geniet de sociale duurzaamheid. Met sociale duurzaamheid bedoelt de stichting die duurzaamheid, die uitgangspunten en doelen van vrij maatschappelijk verantwoord samenleven van individuen en groepen stelt boven de economische, religieuze, culturele en nationalistische belangen. Moderne kunst, is in zijn emotioneel streven naar schoonheid en esthetiek, naast uiterlijke vorm en stijl, door zijn ethische bespiegelingen en confrontatie van alles wat naar inhoud die schoonheid bedreigt, ook het onafhankelijke en vrije communicatiemiddel, om angst voor persoonlijke en/of maatschappelijk noodzakelijke veranderingsprocessen via opgeroepen dialoog en gesprek bewust te overwinnen en uiteindelijk te transformeren in nieuwe sociaal duurzame inzichten, modellen en persprectieven.

2-Het voorzien in een groeiende behoefte aan een kader/grenzen in de dialoog tussen vrijdenkers en mensen die zich vanuit economisch, levensbeschouwelijk, religieus, cultureel of nationalistisch belang bedreigd, beledigd of onvrij voelen en vice versa.

3-De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:

-Het organiseren van moderne kunst exposities in bedrijven.

-Het organiseren van lezingen en workshops over het communiceren met moderne kunst

-Het organiseren van reizen waarin moderne kunst centraal staat.

-Tolk- en vertaalactiviteiten ten gunste van culturele- en kunstcommunicatie

-Het ontwikkelen/ondersteunen van of deelnemen in andere samenwerkingsprojecten binnen en buiten Europa, die sociale duurzaamheid communiceren zover deze aansluiten bij onze visie.