Hans Vanhorck

  • Axis mundi - Paintings - Oilpaint on canvas - 030x030 - € 1798

    Axis mundi - Paintings - Oilpaint on canvas - 030x030 - € 1798

  • ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - € 5000

    ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - € 5000

  • ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - € 5000

    ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - € 5000

INFO KUNSTWERKEN

Klik voor grote afbeelding en meer info kunstwerk beneden op afbeelding

010110113 - Axis mundi - Paintings - Oilpaint on canvas - 030x030 - €1.798

010110113 - Axis mundi - Paintings - Oilpaint on canvas - 030x030 - €1.798

010110118 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - €5.000

010110118 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - €5.000

010110119 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - €5.000

010110119 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 070x085 - €5.000

INFORMATIE KUNSTENAAR

Hans Vanhorck

Geboren
1952 Tegelen

Woonachtig
in Nederland

Opleiding
Academie voor Industriele Vormgeving te Eindhoven 1971-1972

Werkbeschrijving

“Reflection”, zo betitelt Vanhorck (Tegelen, 1952) een serie nieuw werk die ontstaan is vanuit een abstracte benadering. In de in grote gebaren opgezette doeken zijn sporen terug te vinden van reflecties in glas, in vensters; sporen van landschappen of stedelijke architectuur. Vorm, kleur, ritme en een gedegen compositie zijn de basiselementen waarmee deze schilderijen zijn gecomponeerd.

Een verblijf in de V.S. heeft Vanhorck een nieuwe weg doen inslaan. Het recente werk is onstaan vanuit 2 uitgangspunten nl.: de abstractie en de figuratie.

Uitgangspunt voor de abstracte werken is het gebaar, de vorm/ de witte vlakken aan het begin van een nieuw schilderij. Het gaat hierbij om de expressie van het gebaar. Van daaruit brengt Vanhorck structuur aan, vormen en kleuren moeten de expressie versterken, er moet een totaalbeeldonstaan. Vanhorck heeft de periode in de V.S. als een bevrijding ervaren, losgekomen van zijn omgeving is hij tot een andere benadering van het onderwerp gekomen en dit heeft ook het werk dat vanuit de figuratie onstaan is, sterk beinvloed.

In zijn figuratieve werk is de menselijke gedaante weer sterker aanwezig dan voorheen. Probeerde Vanhorck eerder door het als het ware wegschilderen van de figuur tot abstractie te komen, nu is er duidelijk sprake van een spanningsveld tussen de realistisch neergezette mens en de abstracte achtergrond. Vanhorck probeert d.m.v. de figuur emotie uit te drukken en deze emotie wordt versterkt door vormen en kleuren in een achtergrond die door opzet en ritme toch aan een interieur doet denken. De figuren verkeren altijd in de schaduw of zijn van de toeschouwer afgewend. Door deze anonimiteit wordt de achtergrond belangrijker en de toeschouwer wordt de mogelijkheid geboden zelf iets aan het schilderij toe te voegen. Ellen Geerts

DEVELOPING STRUCTURES

Het oog verkent de werkelijkheid
1978 – 1983
langdurig en geduldig kijken naar de mensen en dingen om je heen is een absolute voorwaarde om ze te leren kennen. vanhorck tast met het oog aandachtig de onderwerpen af die hij in deze periode schildert. hij beoefent een realisme dat tracht de werkelijkheid tot onder de huid te vatten en in beeld te brengen.

De ommekeer en de weg naar binnen
1984 – 1989
intense aandacht voor zijn thema’s leidt bij vanhorck tot verinnerlijking en zelfreflectie. de schilder wordt zich bewust van het schilderen zelf. hij slaat de weg naar binnen in. als gevolg daarvan komt de zintuiglijke werkelijkheid die hij in zijn doeken vastlegde in beweging. de abstracte dieptestructuur van de werkelijkheid begint zichtbaar te worden in al zijn tegenstellingen en contrasten.

De speurtocht naar structuur
1990 – 1995
toezien op wat zich uit de turbulentie en spanningen gaat ontwikkelen, is kenmerkend voor deze periode. geduld, gevolgd door een ontdekken van de samenhangen die onder het oppervlak van de dingen uiteindelijk toch een fundamentele orde produceren. vanhorck zoekt fundamenten, en langzamerhand krijgt hij daar steeds meer grip op.

De anatomie van het fundament
1996 – 2001
vanhorck beseft dat werkelijk inzicht niet te rijmen valt met een al te sterke greep op de dingen die ze niet meer zelf aan het woord laat komen. hij laat los en laat gaan, observeert aandachtig en wacht of spontaan samenhangen in de turbulentie van lijn en kleur ontdekt kunnen worden.

De dragende kracht van het verhaal
2002 – 2007
het werken voert vanhorck intuitief in de richting van de plaats waar de grondslagen van een samenleving gevonden kunnen worden. de mythologie van een land of van een tijd blijkt de in klank en beeld belichaamde structuur van de maatschappij, toegankelijk voor iedereen maar tevens is gedragen door een krachtig en dragend skelet van begrippen en denkbeelden.

Van mythe tot helder begrip
2008 – heden
de analyse van de mythen die de gemeenschap dragen en structuur verlenen brengt vanhorck ertoe begrippen steeds duidelijker uit hun verhalend omhulsel te halen en denkend te vatten. hij combineert nu zijn vroegere intuitieve benadering met scherper, zuiver denken. zo komt hij in een nieuwe, meer geintegreerde en rijkere fase van zijn werk. wat helder gedacht wordt kan vanhorck nu “sprekend” verbeelden. the eye scans reality
1978 – 1983
to learn to know the people and things around you it is absolutely imperative to look for a long time and with great patience. with concentration vanhorck’s eye scans the subjects he is painting in this period. he practises a realism that tries to capture and visualise reality deeper than the skin.

The turning point and the way inside
1984 – 1989
with vanhorck focussed attention leads to self-reflection and to a greater inner awareness. the painter becomes more explicitly aware of the act of painting itself. at this point he starts out on a road that leads inwards. as a result the sensuous reality he was capturing and in a sense fixated in his canvases becomes ‘mobile’. the abstract in depth structure of reality starts to become visible in all its oppositions and contrasts.

The search for structure
1990 – 1995
observing what is going to develop out of the tension and turbulence, is the attitude, characteristic for this period. patience, followed by a discovering of the relations that, though hidden under the surface of things, in the end do create a fundamental order and structure. vanhorck is searching for foundations, and slowly develops a tighter grip on them.

The anatomy of foundations
1996 – 2001
vanhorck realises that real insight cannot be combined with an all too strong grip on things that in this way are no longer allowed to ‘speak’ for themselves. he lets loose and lets go, observes with astuteness and waits to see if the turbulence of line and colour will spontaneously manifest relations.

The supporting power of the story
2002 – 2007
the course of his work intuitively leads vanhorck in the direction of the place where the foundations of a society can be found. the mythology of a country or a time shows itself to be structure of society embodied in sound and image, accessible to everybody but also supported by a powerfull skeleton of concepts and thoughts.

From mythe to clear concept
2008 – present
the analysing of the myths that givestructure and support to a society, spurs vanhorck onwards to liberate concepts ever more clearly from their narrative ‘shells’, and grasp them with the mind. now he combines his former intuitive approach with sharp and clear thinking. in this way he enters upon a new, more integrated and richer phase of his work.